Galeria Szkoleń
Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Aktualności

Załącznik  Nr 1 do Uchwały Rady SIPiP Nr 39/VII/18 z dnia 21.06.2018r.

 

Regulamin dofinansowania/refundowania kosztów kształcenia

Członków Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

 

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 01 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011r. Nr 174 poz.1038 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej  (Dz. U. z 2016r, poz.1251 z późn. zm.)

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Dofinansowaniu – oznacza dokonanie przedpłaty przez SIPiP do danej formy kształcenia (dotyczy tylko i wyłącznie konferencji, sympozjów, kongresów, itp.)

Refundowaniu – oznacza zwrot przez SIPiP wcześniej wydatkowanych środków finansowych na kształcenie przez członka SIPiP;

 

ROZDZIAŁ I – Przepisy wstępne

§ 1

 1. Członek Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych podnoszący kwalifikacje zawodowe ma prawo ubiegać się o częściowe dofinansowanie/refundację poniesionych kosztów z  tego tytułu – zgodnie z zapisami szczegółowymi ujętymi w Rozdziale II.
 2. Wysokość funduszu przeznaczonego na dofinansowanie/refundowanie określa na każdy rok kalendarzowy Uchwała Budżetowa Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.
 3. Dofinansowanie/refundowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego, jest realizowane do wykorzystania środków budżetowych w danym roku kalendarzowym.

§ 2

1. Dofinansowaniu/refundowaniu podlegają następujące formy kształcenia i doskonalenia zawodowego:

 • wyższe studia  zaoczne pierwszego i drugiego stopnia (licencjackie-pomostowe, magisterskie) na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo;
 • specjalizacje;
 • kursy kwalifikacyjne;
 • kursy specjalistyczne;
 • konferencje, sympozja, kongresy, itp., których program  ma związek z zakresem zadań zawodowych wnioskodawcy.

2. Dofinansowania/refundacji dokonuje się wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej, jeden raz w roku do jednej z wybranych form kształcenia lub doskonalenia zawodowego. W przypadku konferencji, sympozjum, kongresu itp. jeden raz na dwa lata.

3. W przypadku skorzystania z dofinansowania/refundacji do konferencji, sympozjum, kongresu itp., członek SIPiP nie będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie/refundację do żadnej z form kształcenia i doskonalenia zawodowego w następnym roku kalendarzowym.

4. Udzielona kwota refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego nie może przekroczyć kwoty osobiście poniesionych środków przez członka SIPiP. W przypadku dofinansowania lub refundacji z innych źródeł (np. zakład pracy, sponsorzy itp.) ubiegający się o dofinansowanie/refundację ma obowiązek wykazać otrzymaną kwotę we wniosku o dofinansowanie/refundację (część A pkt.11).

5.Wniosek o dofinansowanie/refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 3

 1. O dofinansowanie/refundację do danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego mają  prawo ubiegać się członkowie SIPiP, regularnie opłacający składki członkowskie i nie mający zaległości przez okres ostatnich 36 miesięcy.
 2. Nowi członkowie SIPIP mają prawo ubiegać o dofinansowanie/refundację do danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego po upływie 24 miesięcy regularnego opłacania składek.
 3. Osoby, które przeniosły się z rejonu innej Izby do SIPiP, mają prawo ubiegać się o dofinansowanie/refundację do danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego po upływie 12 miesięcy regularnego opłacania składek na rzecz Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych i udokumentowania regularnego opłacania składek na rzecz Izby, której byli członkami przez 12 miesięcy w okresie poprzedzającym przeniesienie.
 4. Członkowie SIPiP, którzy po pięcioletniej przerwie w wykonywaniu zawodu, odnowili Prawo Wykonywania Zawodu, mają prawo ubiegać się o dofinansowanie/refundację do danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego po upływie 24 miesięcy regularnego opłacania składek.
 5. Członkowie SIPiP, którzy pozostawali bezrobotni, mają prawo, po podjęciu zatrudnienia, ubiegać się o dofinansowanie/refundację do danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego po upływie 24 miesięcy regularnego opłacania składek oraz dostarczenia aktualnego zaświadczenia z właściwego Urzędu Pracy o ujęciu przed podjęciem zatrudnienia w rejestrze osób bezrobotnych.
 6. Przez regularne opłacanie składki członkowskiej należy rozumieć przekazanie jej  na konto SIPP do 30 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Dopuszcza się opłacanie składki członkowskiej „z góry” za okres dłuższy niż miesiąc.
 7. Okres zwolnienia z obowiązku zapłaty składki członkowskiej na mocy postanowień odpowiedniej uchwały Krajowego Zjazdu PiP uznaje się na potrzeby Regulaminu  za jednoznaczny z okresem opłacania składek.

  

ROZDZIAŁ II – Przepisy szczegółowe

§ 4

1. STUDIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO LUB POŁOŻNICTWO

Członkowie SIPiP, którzy ponieśli osobiście koszty z tytułu opłat za kształcenie na studiach  zaocznych (licencjackich, magisterskich) na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, pod warunkiem braku dofinansowania ze środków unijnych lub z puli Ministra Zdrowia, mogą ubiegać się o przyznanie refundacji po zakończeniu toku kształcenia i uzyskaniu dyplomu licencjata lub magistra do kwoty 600,00 zł., jednak nie więcej niż 50% osobiście poniesionych kosztów kształcenia.

 

Należy złożyć:

 • Wypełniony kompletnie i czytelnie wniosek o dofinansowanie/refundowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków SIPIP ( wzór – załącznik nr 1 do Regulaminu);
 • Kopię dyplomu;
 • Oryginał rachunku imiennego/faktury lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika Izby lub osobę wystawiającą rachunek,  potwierdzający wniesienie opłaty;
 • Wniosek należy złożyć w biurze SIPiP najpóźniej do dnia poprzedzającego posiedzenie Komisji kształcenia, które odbywa się w każdy pierwszy roboczy wtorek miesiąca, z zachowaniem terminu do 30 dni po wystawieniu dyplomu.

2. SPECJALIZACJE

Członkowie SIPiP, którzy ponieśli osobiście koszty z tytułu opłat za kształcenie na specjalizacji, pod warunkiem braku dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia lub innych źródeł, mogą ubiegać się o przyznanie refundacji jeden raz na 5 lat w  wysokości do kwoty  1600,00 zł po uzyskaniu dyplomu specjalisty, jednak nie więcej niż 50% osobiście poniesionych kosztów kształcenia.

Należy złożyć:

 • Wypełniony kompletnie i czytelnie wniosek o dofinansowanie/refundowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków SIPIP ( wzór – załącznik nr 1 do Regulaminu);
 • Kopię  dyplomu specjalisty;
 • Oryginał rachunku imiennego/faktury lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika Izby lub osobę wystawiającą rachunek,  potwierdzający wniesienie opłaty;
 • Wniosek należy złożyć w biurze SIPiP najpóźniej do dnia poprzedzającego posiedzenie Komisji Kształcenia, które odbywa się w każdy pierwszy roboczy wtorek miesiąca, z zachowaniem terminu do 60 dni po wystawienia dyplomu specjalisty.

3. KURSY KWALIFIKACYJNE

Członkowie SIPiP, którzy ponieśli osobiście koszty z tytułu opłat za kształcenie na kursie kwalifikacyjnym mogą ubiegać się o przyznanie refundacji jeden raz w roku w  wysokości do kwoty 600,00 zł po ukończonym kształceniu, jednak nie więcej niż 50% osobiście poniesionych kosztów kształcenia.

 

Należy złożyć:

 • Wypełniony kompletnie i czytelnie wniosek o dofinansowanie/refundowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków SIPIP (wzór – załącznik nr 1 do Regulaminu);
 • Zaświadczenie od organizatora kształcenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego;
 • Oryginał rachunku imiennego/faktury lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika Izby lub osobę wystawiającą rachunek,  potwierdzający wniesienie opłaty;
 • Wniosek należy złożyć w biurze SIPiP najpóźniej do dnia poprzedzającego posiedzenie Komisji Kształcenia, które odbywa się w każdy pierwszy roboczy wtorek miesiąca, z zachowaniem terminu do 30 dni po zakończonym kształceniu.

4. KURSY SPECJALISTYCZNE

Członkowie SIPiP, którzy ponieśli osobiście koszty z tytułu opłat za kształcenie na kursie specjalistycznym mogą ubiegać się o przyznanie refundacji  jeden raz w roku w  wysokości do 50 % osobiście poniesionych środków, nie więcej niż 350,00 zł po ukończonym kursie.

Należy złożyć:

 • Wypełniony kompletnie i czytelnie wniosek o dofinansowanie/refundowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków SIPIP ( wzór – załącznik nr 1 do Regulaminu);
 • Zaświadczenie od organizatora kształcenia o ukończeniu kursu specjalistycznego;
 • Oryginał rachunku imiennego/faktury lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika Izby lub osobę wystawiającą rachunek,  potwierdzający wniesienie opłaty;
 • Wniosek należy złożyć w biurze SIPiP najpóźniej do dnia poprzedzającego posiedzenie Komisji Kształcenia, które odbywa się w każdy pierwszy roboczy wtorek miesiąca, z zachowaniem terminu do 30 dni po zakończonym kształceniu.

5. KONFERENCJE, SYMPOZJA, KONGRESY itp.

Członkowie SIPiP, którzy ponieśli lub planują ponieść osobiście koszty z tytułu uczestnictwa w konferencji, sympozjum, kongresieitp. mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania/refundacji 1 raz na 2 lata do kwoty 850,00 zł.  Dofinansowanie/refundacja w tym przypadku obejmuje koszt uczestnictwa, dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Należy złożyć:

 • Wypełniony kompletnie i czytelnie wniosek o dofinansowanie/refundowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków SIPIP (wzór – załącznik nr 1 do Regulaminu);
 • Informację organizatora o kosztach uczestnictwa, wraz z numerem konta organizatora;
 • Wniosek należy złożyć w biurze SIPiP na co najmniej 20 dni przed terminem posiedzenia Rady lub Prezydium Rady poprzedzającego termin planowanej konferencji, sympozjum, kongresu itp.
 • W przypadku czynnego uczestnictwa tzn. osobistym wygłoszeniu wykładu, prelekcji, prowadzeniu warsztatów, dodatkowo:
 • potwierdzenie od organizatora o czynnym uczestnictwie,
 • tekst wystąpienia i zgodę autora na publikację w biuletynie „Wiadomości w czepku”.

 

5.1 Przedpłatę kosztów uczestnictwa w konferencji, sympozjum, kongresie itp. dokonuje Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych. Nie udziela się zaliczek na pozostałe koszty tj.  koszty przejazdu, noclegu itp.,

5.2 Wnioski nie spełniające powyższych wymogów będą rozpatrzone negatywnie.

5.3 Wniosek złożony po terminie konferencji, sympozjum, kongresie itp. będzie rozpatrzony negatywnie.

5.4 Ostateczne rozliczenie przez członka SIPiP, przyznanego dofinansowania/refundacji musi nastąpić w ciągu 30 dni od zakończenia  konferencji, kongresu, sympozjum, itp., po przedstawieniu:

 • potwierdzenia uczestnictwa (certyfikat lub potwierdzona delegacja);
 • udokumentowanych kosztów przejazdu;
 • kosztów noclegu, wyżywienia (oryginał rachunku imiennego uczestnika);
 • Oświadczenie rozliczenia kosztów (do pobrania w Sekretariacie Izby lub na stronie SIPiP).

5.5 Członkom Rady, Organów Izby, aktywnym członkom Komisji problemowych po roku działalności ( i po zaopiniowaniu odpowiednio przez Przewodniczącą Rady, Organu Izby lub danej Komisji) dofinansowanie/refundacja może być przyznane  jeden raz w roku niezależnie od wybranej  formy kształcenia  lub doskonalenia.

5.6 Członkom samorządu biorącym czynny udział (wykład, prezentacja)w konferencji, sympozjum, kongresie   itp., organizowanych przez SIPiP, dofinansowanie/refundacja może być przyznane  jeden raz w roku niezależnie od wybranej  formy kształcenia  lub doskonalenia.

§ 5

 1. Członek SIPiP, który nie złożył dokumentów, o których mowa w § 4  pkt. 5.4 dotyczących przyznanego dofinansowania/refundacji w terminie 30 dni od zakończenia  konferencji, kongresu, sympozjum itp, traci prawo do dofinansowania/refundacji kosztów we wszystkich formach kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego (wymienionych w Rozdziale I § 2 ust. 1 Regulaminu) przez okres 3 kolejnych lat.

§ 6

 1. Komisja Kształcenia przy SIPiP rozpatruje wnioski – 1 x w miesiącu, w każdy pierwszy roboczy wtorek miesiąca.
 2. Zaopiniowane przez w/w komisję wnioski przedstawiane są na posiedzeniu Prezydium Rady lub Rady, które podejmują decyzję w drodze uchwały.
 3. W pilnych przypadkach, wniosek o dofinansowanie/refundację jest przedstawiony na posiedzeniu Prezydium Rady lub Rady do oceny i rozpatrzenia bez opinii Komisji Kształcenia przy SIPiP.
 4. Wnioski złożone do 31 grudnia danego roku będą rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Rady /Prezydium SIPIP i obciążą konto wnioskodawcy w roku złożenia wniosku (decyduje data stempla pocztowego lub wpływu do biura SIPIP).

 

§ 7

 1. Pisemne uzasadnienie odmownej decyzji, członek SIPiP otrzymuje w terminie 14 dni od posiedzenia Prezydium  Rady lub Rady  SIPiP.
 2. Biuro SIPiP nie powiadamia pisemnie członków SIPiP o przyznanym dofinansowaniu/refundacji.
 3. Wnioskodawca, którego wniosek o dofinansowanie/refundowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego, został zaopiniowany negatywnie, może odwołać się od decyzji  Prezydium Rady do Rady SIPiP w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie rozpatruje się na najbliższym posiedzeniu Rady SIPiP.
 4. Decyzja Rady SIPiP jest ostateczna.

§ 8

 1. Komisja kształcenia  może zwrócić się do osoby, której dofinansowano/zrefundowano udział w szkoleniu, o przygotowanie informacji w formie sprawozdania do biuletynu „Wiadomości w czepku”.
 2. Przyznana członkowi SIPiP dofinansowanie /refundacja podlega natychmiastowemu zwrotowi w całości w przypadku stwierdzenia, że została przyznana na podstawie nieprawdziwych informacji lub fałszywych dowodów.  Członek SIPiP zobligowany jest dokonać bezzwłocznie   wpłaty otrzymanych środków na konto SIPiP

§ 9

 1. Rezygnacja członka SIPiP z przyznanego dofinansowania/refundacji do konferencji, sympozjum itp., podyktowana ważnymi zdarzeniami losowymi, musi być złożona bezzwłocznie z zachowaniem formy pisemnej i będzie rozpatrywana indywidualnie na posiedzeniu Prezydium Rady lub Rady zależnie od warunków podyktowanych przez organizatora w/w formy  doskonalenia zawodowego i możliwości zwrotu przelanych środków finansowych.
 2. W przypadku nie dotrzymania warunków określonych w 9 pkt.1 traktuje się w/w członka SIPiP jako osobę, która korzystała z dofinansowania/refundacji.

 

§ 10

 1. Regulamin zatwierdzony przez Radę SIPiP w dniu 21.06.2018 r. w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 01.08.2018r.
 1. Dofinansowanie/refundacje przyznane na dotychczas obowiązujących przepisach zachowują swoją moc, przy czym ostateczne rozliczenie nastąpi na zasadach  i z uwzględnieniem maksymalnych kwot określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzję podejmować będzie Rada Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

 

 

Aktualności

Konferencje, Sympozja, Szkolenia
Problemy opieki paliatywnej, kierunki rozwoju i wyzwania opieki nad chorym to tematy, które zostaną poruszone podczas FORUM MEDYCYNY PALIATYWNEJ 2018.

Warszawskie spotkanie to nie tylko eksperckie wykłady, ale też sesja szkoleniowa Klubu Medycyny Paliatywnej. W gronie moderatorów i przewodniczących znajdują się specjaliści, m.in. dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz i dr n. med. Tomasz Dzierżanowski, a także przedstawiciele środowiska opieki paliatywnej, przedstawiciele MZ, NFZ, oraz pacjentów.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy sprawują: Pracownia Medycyny Paliatywnej Katedra Onkologii UM w Łodzi, Oddział Medycyny Paliatywnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej.

Zapraszamy do zapoznania się z programem i rejestracji.

REJESTRACJA
  Biuro Obsługi Klienta:
e-mail: szkolenia@termedia.pl
tel./faks: +48 61 656 22 00
www.termedia.pl
Bądź z nami w kontakcie:
Szkolenia

 Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że planujemy rozpoczęcie pełnopłatnej specjalizacji w dziedzinie „Pielęgniarstwa anestezjologicznego  i intensywnej opieki”  dla pielęgniarek  

            Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 26.10.2018r.  

Koszt specjalizacji 2700 zł

 

Do  specjalizacji  może przystąpić pielęgniarka/położna, która zgodnie z wymogami zawartymi w art. 67 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

 • posiada prawo wykonywania zawodu
 • legitymuje się 2-letnim stażem pracy w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat

Ponadto  przed zakończeniem szkolenia specjalizacyjnego pielęgniarka/położna jest zobowiązana legitymować się dokumentami potwierdzającym posiadanie kwalifikacji
w zakresie:

 • badania fizykalnego musi posiadać uwierzytelnioną kopię:

–  dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001r.

lub

–   zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne
lub

–   zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment

lub

–  dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa począwszy od naboru 2012/2013

oraz

 1. Resuscytacji krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
 2. Wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniareki położnych

Warunki o których mowa w ppkt a) i b) nie dotyczą pielęgniarek, które: są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art.3 pkt.6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r. poz. 757, z późn. zm.) lub
– posiadają dyplom ratownika medycznego lub
– zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS).

 

Warunkiem wzięcia udziału w każdym kursie jest:

 1. Założenie konta w systemie SMK,
 2. Złożenie wniosku o modyfikację uprawnień,
 3. Po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs

Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz  dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo

 

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą, opiekunem stażu wynosi 979 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 330 godz.;

zajęcia praktyczne – 649 godz.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki, soboty, niedziele. Zajęcia praktyczne w oddziałach odbywają się w tygodniu w podziale na grupy.

Wszyscy uczestnicy w ramach specjalizacji będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, HIV/WZW.

Szkolenia

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia kurs specjalistyczny „Leczenie ran” dla położnych.

Rozpoczęcie kursu uzależnione jest od ilości zgłoszeń.
Osoby chętne zapraszamy również do dołączenia na edycję , która odbędzie się w Gryficach od 28.09.2018r.

  

Warunkiem wzięcia udziału w kursie jest:

 1. Założenie konta w systemie SMK,
 2. Złożenie wniosku o modyfikację uprawnień,
 3. Po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs specjalistyczny.
 4. Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
  Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz  dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP i kliknąć złóż wniosek na kurs.

Instrukcja do założenia konta w SMK: www.sipip.szczecin.pl

 

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego

w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 115 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 45 godzin,

zajęcia praktyczne – 70 godzin.

 

Aktualności

Szanowna Pani,

Firma Pelargos Sp. z o.o.  działa na polskim rynku od 1997 roku i przez cały  czas prowadzi programy edukacyjne polegające na udostępnianiu w zakładach opieki zdrowotnej bezpłatnych zestawów zawierających próbki, materiały i reklamy produktów adresowane do kobiet w ciąży i młodych rodziców (np. Niebieskie Pudełko, Już wkrótce będę mamą).

W najbliższym czasie Pelargos uruchamia nowy program pod nazwą „Moje pierwsze dni”, który skierowany będzie do kobiet odwiedzanych w czasie wizyt patronażowych. Będzie miał on formę zestawu zawierającego próbki produktów takich jak krem na pieluszkowe zapalenie skóry, pieluszki jednorazowe, kosmetyki do pielęgnacji skóry dziecka.

Wszystkie produkty, które będą zamieszczone w zestawie „Moje pierwsze dni” są produktami najwyższej jakości, pochodzącymi od znanych międzynarodowych i krajowych producentów, dopuszczonymi do obrotu na terenie Polski. Niektóre produkty posiadają ponadto rekomendacje lub pozytywne opinie znanych i szanowanych instytutów i towarzystw medycznych.

Chcielibyśmy Panią serdecznie zaprosić do współpracy w tym projekcie.

Pelargos bezpłatnie będzie dostarczał na wskazany przez Panią adres odpowiednią liczbę pakietów. To czego oczekujemy, to wręczanie tych pakietów mamom w czasie wizyt patronażowych oraz uzyskanie potwierdzenia przekazania pakietów w formie parafki na przygotowanym przez nas formularzu.

W przypadku chęci przystąpienia do programu, bardzo prosimy bardzo prosimy o kontakt telefoniczny 660 543 566 lub na adres mailowy: m.sobierajska@pelargos.com.pl

Zapraszamy do współpracy J

Pozdrawiam serdecznie,

Magdalena Sobierajska

 

Szkolenia
Aktualności

Realizacja porozumienia w zakresie płac została sfinalizowana

 

Realizując postanowienie Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. zawartym przez Ogólnopolski Związkiem Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Ministra Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia, MZ podpisał 3 rozporządzenia.

Wejdą one w życie w dniu następnym po publikacji w Dzienniku Ustaw.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12314303/12524471/dokument355193.docx

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12314302/12524428/dokument355195.docx

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12314301/12524385/dokument353585.docx

Szkolenia
Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji mam zaszczyt zaprosić Państwa na V Konferencję Naukową nt. NAUKI O ZDROWIU – KIERUNKI ZMIAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU organizowaną przez Wydział Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

Konferencja odbędzie się 16 listopada 2018r. o godz. 9.00 (Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku).

Zachęcam również do przesyłania artykułów do Monografii, których tematyka związana będzie z sesjami Konferencji lub do Kwartalnika Międzynarodowego „Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej” publikowanych za pośrednictwem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

W załączeniu przesyłam program ramowy konferencji wraz z załącznikami.

Wypełnioną „Kartę Uczestnika” wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty konferencyjnej prosimy dostarczyć do dnia 30 września 2018r.
– pocztą elektroniczną na adres e-mail: konferencjainz@pwszplock.pl
– pocztą zwykłą lub osobiście na adres Wydziału Nauk o Zdrowiu z dopiskiem „V Konferencja Naukowa nt. Nauki o Zdrowiu – 16 listopada 2018”

Zgłoszenia i pełne teksty artykułów prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail biura organizacyjnego konferencjainz@pwszplock.pl do dnia 30 września 2018r.

Z wyrazami szacunku,
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr n. med. Mariola Głowacka
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku

Szczegółowe informacje – pobierz

Aktualności

 

Wojewoda Zachodniopomorski poszukuje kandydatów

na stanowisko wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

WYMIAR ETATU:  0,5 etatu lub 1 etat

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4

KONTAKT  91/430 3235 lub 91/430 3330.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie ZUW w zakładce PRACA/WOLNE STANOWISKA

CLOSE
CLOSE