Aktualności

Szanowni Państwo

Koleżanki i Koledzy,

 

W sytuacji nadzwyczajnej dla bezpieczeństwa pielęgniarek i położnych,

w związku z aktualnie panującą sytuacją epidemiczną oraz mając na uwadze działania prewencyjne zapobiegające rozprzestrzenianiu się zakażenia Koronawirusem (COVID-19) informujemy, że biuro SIPiP będzie pracowało w zmniejszonej obsadzie do odwołania.  Proszę o ograniczenie wizyt w biurze przy ulicy Kusocińskiego 16 LU 1 do niezbędnego minimum . Sprawy prosimy zgłaszać / wysyłać on-line pod
adres: sipip@sipip.szczecin.pl  lub
telefonicznie: (91) 432 98 61

PORADY  PRAWNE udzielana będą pod numerami telefonów:

+48 607 456 451
+48 604 122 223

W 1,3,5 poniedziałek miesiąca w godz. 1100 – 1300
W 2,4    poniedziałek miesiąca w godz. 1400 – 1600

Wszystkie rodzaje kształcenia podyplomowego prowadzone przez SIPiP odwołane są na czas nieokreślony. O wznowieniu kursów będziemy informować.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  ZA  ZDROWIE  NAS  WSZYSTKICH  JEST  NAJWAŻNIEJSZA!

 

 

 

Przewodnicząca SIPiP

Gabriela Hofman

Aktualności

– Koronawirus: 8 sposobów dbania o zdrowie psychiczne – pobierz

– Program bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla personelu medycznego

– Porady Dominika Wyrwa Psycholog 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej tel: 691 552 561 od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15

Aktualności

– Opinia o dopuszczalności wykonywania świadczeń dla zawodu pielęgniarki przed zdaniem egzaminu przez studentów pielęgniarstwa – pobierz

– Pismo do MRPiPS w sprawie wysokości wynagrodzenia pracowników medycznych – pobierz

– Pismo do Prezesa NFZ w sprawie patronażu POZ – pobierz

– Opinia prawna dotycząca oddelegowywania pielęgniarek przez pracodawców do pracy w związku ze stanem epidemii do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem – pobierz

– Zespół Zarządzania Kryzysowego – pobierz

– Informacje dla pielęgniarek i położnych na stronach NRPiP – link

Aktualności

Punkt informacyjno-konsultacyjny PTP – link

Aktualności

– Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych podstawowej opieki zdrowotnej Aktualizacja z dnia 30.03.2020 – pobierz

– Zalecenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek dla pielęgniarek operacyjnych pracujących przy operacjach pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 – link

– Wytyczne do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 – pobierz

– Zalecenia PTEiChZ, konsultanta krajowego ds. chorób zakaźnych i GIS dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa w warunkach izolacji domowej – pobierz

– Zalecenia PTEiChZ, konsultanta krajowego ds. chorób zakaźnych i GIS w postępowaniu z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, nie wymagającymi hospitalizacji – pobierz

– Podręcznik prewencji i leczenia COVID-19 – pobierz

– Zalecenia dla matek karmiących – pobierz

– Zalecenia dla kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu związane z COVID-19 – link

– Zalecenia konsultanta krajowego ds. chorób zakaźnych i Prezesa PTEILCHZ – link

– Podsumowanie rekomendacji CDC i The Academy of Breastfeeding Medicine z dn. 10.03.2020 dot. karmienia piersią noworodków matek podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2 lub chorych na COVID-19 – pobierz

– Schemat postępowania dla POZ i NiŚOZ – pobierz

– Postępowanie przy podejrzeniu zakażenia 2019-nCoV u noworodka- pobierz

– Opieka domowa nad pacjentami z łagodnymi objawami sugerującymi podejrzenie zakażenia nowym koronawirusem (COVID-19) – pobierz

– Rekomendacje dotyczące sposobu postępowania w opiece nad matką i noworodkiem w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia wirusem COVID-19 – pobierz

– Wskazówki postępowania dla lekarzy POZ w związku z zagrożeniem epidemią CoViD-19  Wybrane aspekty organizacyjne   stan na 15.03.2020 – pobierz

– Wskazówki postępowania dla lekarzy POZ w związku z zagrożeniem epidemią CoViD-19 – pobierz

–  Zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2(COVID-19) – pobierz

Aktualności

– Apel do pracowników sektora ochrony zdrowia Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego – pobierz

– Apel do pracowników sektora ochrony zdrowia Józefy Szczurek – Żelazko sekretarza stanu – pobierz

– APEL samorządów zawodów medycznych z dnia 1 kwietnia 2020r. do Prezesa Rady Ministrów o objęcie personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków – pobierz

– APEL Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- link

– Stanowisko Prezydium MOiPiP w sprawie dyscyplinarnego zwolnienia położnej przez Dyrektora Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu – pobierz

– Zalecenia prof. Mirosława Wielgosia, konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii i prof. Krzysztofa Czajkowskiego, konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii z dnia 19 marca 2020r. – pobierz

– Apele zawodów medycznych – link

– Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego 17.03.2020 – pobierz

– Komunikat NRPiP dla pielęgniarek i położnych w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV2  – pobierz

– Komunikat dotyczący realizacji i rozliczenia świadczeń – link

– Środki ochronne dla POZ i opieki długoterminowej – pobierz

– Apel Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie postępowania przeciwepidemicznego i medycznego w związku z ryzykiem wybuchu epidemii nowego koronawirusa (sars-cov-2) na obszarze polski skierowany do profesjonalistów medycznych – pielęgniarek, położnych, kadry zarządzającej sektorem ochrony zdrowia i organów władzy publicznej – pobierz

– Apel GIS w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny – link

– Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dla profesjonalistów medycznych z dnia 02.03.2020r –  pobierz

Aktualności

– NRPiP wniosek o standardy organizacyjne – pobierz

– Bez środków ochrony osobistej pielęgniarka jest jak żołnierz na linii walk bez karabinu – link

– Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w sprawie postępowania terapeutycznego u chorych z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 – pobierz

– Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego  z dnia 11 marca 2020  w sprawie roli i zadań pielęgniarek w działaniach związanych z zapobieganiem rozwoju zagrożenia  koronawirusem SARS-CoV-2 – pobierz

Aktualności

– USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-191 – pobierz

– USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – pobierz

– USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju- pobierz

– NIPiP opublikowała informację dot. zmian przepisów związanych z epidemią COVID-19 – link

– Rozporządzenie przedłużające tzw. „zembalowe’ do 31.12.2020r. – pobierz

– Hospitalizacja pacjentów psychiatrycznych (dorosłych oraz dzieci) w stanie nagłym, z podejrzeniem COVID-19 – uzupełnienie – pobierz

– Wykaz aktów prawnych Kancelaria prawna NRPiP – pobierz

– Rozporządzenie MZ z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego – pobierz

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną – pobierz

– Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – pobierz

– Rozporządzenie MZ  z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego – pobierz

– Rozporządzenie MZ z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji – pobierz

Aktualności

Koronorowirus  – pobierz

Informacje na temat postępowania- pobierz

Aktualności

Decyzją Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zjazdy Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych zostają przesunięte.

W związku z powyższym XI Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy SIPiP zaplanowany na 21 marca br. NIE ODBĘDZIE SIĘ.

O nowym terminie Delegaci zostaną powiadomieni w stosownym czasie.

Wybory samorządowe na VIII Kadencję

21 marca 2020 r. – XI Okręgowy Zjazd

Sprawozdawczo-Wyborczy SIPiP

– Uchwała nr 387/VII/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 360/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 05 czerwca 2019 w sprawie określenia kalendarza wyborczego – pobierz

– Uchwała nr 388/VII/2020 z dnia 11.03.2020r. w sprawie zmiany uchwały nr 359/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 05 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia terminu VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych pobierz

– Pismo do MZ prof. dr hab. Łukasza Szumowskiego w sprawie organizacji okręgowych zjazdów wyborczych i budżetowych na których wybrani zostaną delegaci na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych – pobierz

– Odpowiedź na pismo do Ministra Zdrowia – pobierz

Praca

lokalizacja: ul. Kolonistów 81/U2 Szczecin (przy ul. Szosa Polska).

Dodatkowe informacje pod numerem tel.: 72 89 45 0 44

lub e-mail: przychodnia@zoz.szczecin.pl

Aktualności
Kontakt za pośrednictwem Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych pod nr. tel. 91/4329861
Praca

Klinika Bocian należy do elity placówek zajmujących się leczeniem niepłodności w Polsce. Nasza pozycja poparta jest bardzo wysoką skutecznością leczenia oraz systematycznie wzrastającą liczbą pacjentów zgłaszających się do naszej kliniki, w tym pacjentów zagranicznych.

W związku z rozwojem działalności zapraszamy do współpracy:

Położna/ Pielęgniarka

 

Miejsce pracy: Szczecin

W ramach swojej pracy będziesz odpowiedzialna za bieżącą opiekę i budowanie relacji z pacjentami min. poprzez:

 • Rejestrowanie wizyt pacjentów i pracę z dokumentacją medyczną
 • Przygotowywanie pacjentów do zabiegów i procedur medycznych
 • Asystowanie przy zabiegach i pracę w punkcie pobrań
 • Obsługę programu informatycznego

Od idealnego kandydata oczekujemy

 • Aktywnego prawa wykonywania zawodu Położnej/Pielęgniarki
 • Sprawności manualnej i predyspozycji do pracy w gabinecie zabiegowym oraz przy rejestracji pacjentów
 • Komunikatywności i szczególnego zorientowania na pacjenta
 • Empatii, pasji do pracy z ludźmi i miłego usposobienia
 • Chęci do zdobywania wiedzy i poszerzania swoich umiejętności
 • Wysokiej samodzielności

Możemy Ci zaproponować:

 • Stabilne zatrudnienie na cały etat na podstawie umowy o pracę
 • Konkurencyjne wynagrodzenie
 • System pracy 7,35, bez konieczności pracy w systemie nocnym, niedzielę i w święta
 • Możliwość pracy w doświadczonym i sympatycznym zespole
 • Możliwość rozwoju swoich umiejętności poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez Klinikę Bocian
 • Udział w pełnych atrakcji spotkaniach integracyjnych
 • Udział w lokalnych inicjatywach (m.in. spływy kajakowe, spotkania świąteczne)
 • Pakiet świadczeń pracowniczych (m.in. prywatna opieka medyczna LUX Med, karta sportowa MultiSport, polisa na życie)

 

Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o kontakt i przesłanie CV

rekrutacja@klinikabocian.pl