Opinia prawną w sprawie egzekwowania składek przez okręgową izbę pielęgniarek i położnych od swych członków

Zgodnie z przepisem art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o  samorządzie pielęgniarek i położnych, nieopłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wskazują natomiast, iż organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych jest naczelnik urzędu skarbowego. Inne organy egzekucyjne to m. in. dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dyrektor izby celnej i in.

Organ egzekucyjny wszczyna egzekucję administracyjną na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego, sporządzonego według ustalonego wzoru. Egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Postępowanie może być wszczęte po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia. W przypadku nieopłacenia przez członka okręgowej izby pielęgniarek i położnych w określonym terminie składek członkowskich, izba ta może we wskazanym trybie wystawić tytuł wykonawczy, a następnie wystąpić o wszczęcie egzekucji.

Wszczęcie egzekucji administracyjnej następuje z chwilą doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego bądź doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego, jeżeli to doręczenie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego.

radca prawny                                                              radca prawny

Joanna Grygoruk                                                        Małgorzata Rudnik