Uchwała nr 13
IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
z dnia 10 grudnia 2003 roku

w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

Na podstawie art.31 pkt.11 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41 poz. 178 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Składki opłacają członkowie samorządu posiadający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej:

1) wykonujący zawód pielęgniarki lub zawód położnej na obszarze działania właściwej okręgowej izby,

2) zamierzający wykonywać zawód pielęgniarki lub zawód położnej na obszarze działania właściwej okręgowej izby,

3) wpisani na listę członków okręgowej izby lecz nie wykonujący zawodu

§ 2.

1 Określa się miesięczną składkę członkowską w wysokości :

1) 1% wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek, położnych wykonujących zawód,

2) 1 % wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek, położnych pełniących funkcję z wyboru,

3) 0,5% emerytury,renty lub świadczenia przedemerytalnego,

4) 0,5% średniego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób prowadzących praktykę indywidualną na własny rachunek, oraz innych osób nie wymienionych w pkt 1 – 3, a spełniających warunki określone w §1.

2. Składka członkowska winna być naliczana z jednego, głównego źródła przychodów.

§ 3.

1 Składki członkowskie przekazuje się na konto okręgowej izby pielęgniarek i położnych do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

2. Dopuszcza się opłacanie składek członkowskich w trybie określonym uchwałą właściwej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych „z góry” za okres nie dłuższy niż jeden kwartał.

 

§ 4.

Z płacenia składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki i położne:

1) bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędach pracy,

2) przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek rehabilitacyjny,

3) które zaprzestały wykonywania zawodu na swój wniosek.

 

§ 5.

1. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych przekazuje 6% sumy uzyskanych składek członkowskich na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych do końca bieżącego miesiąca za miesiąc poprzedni.

2. Załącznikiem do przelewu powinna być nota księgowa stwierdzająca kwotę odpisu na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

 

§ 6.

1. Za spóźnione płatności będą naliczane odsetki ustawowe.

2. W przypadku braku wpłaty należnych składek za dwa pełne okresy podlegają one egzekucji zgodnie z art. 59 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych.

 

§ 7.

Tracą moc:

1. Uchwała Nr 6 II Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 1995 r. w sprawie wysokości składek członkowskich,

2. Uchwała Nr 4 III Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości składek członkowskich .

 

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r

Przewodnicząca Zjazdu

Irena Pawlak