Przyznanie prawa wykonywania zawodu na podstawie uzyskanych kwalifikacji poza terytorium państw członkowskich UE

Aktualnie istnieje możliwość uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej w ramach różnych trybów.

Pierwszy tryb kończy się uzyskaniem PWZ pielęgniarki lub położnej, które uprawnia do pracy zawodowej bez ograniczeń w zakresie miejsca jej wykonywania, związany z nostryfikacją dyplomu i uzyskania egzaminu z języka polskiego. czytaj
Drugi tryb aktualnie przyśpieszona ścieżka uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej dla osób, które posiadają kwalifikacje zawodowe na poziomie średnim ukończone poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej bez konieczności nostryfikacji dyplomu pielęgniarskiego, położnej czy zdania egzaminu z języka polskiego. czytaj