Covid 19. NRPiP INFORMACJE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

– „Dodatek covidowy” do końca marca 2022r. – pobierz

– Pismo NIPIP do MZ w sprawie objęcia dodatkiem covidowym wszystkich pielęgniarek i położnych – pobierz

– Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości interpretacyjnych polecenia Ministra Zdrowia w sprawie wypłaty dodatków covidowych wraz z odpowiedzią – pobierz

– Korespondencja w sprawie pielęgniarek posiadających warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki – pobierz

– Korespondencja NIPIP z NFZ w sprawie propozycji wprowadzenia i objęcia finansowaniem ze środków publicznych metody diagnostycznej dla położnej – wykonywanie zdalnego KTG – pobierz

– Stanowisko Prezydium NRPiP z dnia 2 marca 2021 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego – pobierz

– Wzmocnienie roli pielęgniarki w strategii walki z pandemią COVID – 19 – pobierz

– Pismo NRPiP do Ministra Zdrowia w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia za pracę określonym grupom personelu medycznego w związku ze zwalczaniem epidemi COVID-19 – pobierz

– Stanowisko Nr 44 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 30 października 2020r. w sprawie propozycji zmiany zapisów polegających na uchyleniu przepisów przyznających 100% dodatku do wynagrodzenia wszystkim osobom wykonującym zawody medyczne, które realizują świadczenia zdrowotne na rzecz osób chorych lub zarażonych wirusem SARS – CoV -2 – pobierz

– Apel Prezesów Samorządów Zawodów Medycznych z dn. 30.10.2020 r. do Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów w sprawie działań Państwa w zakresie ochrony zdrowia w czasie epidemii – pobierz

– Pismo do MZ w sprawie bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla personelu medycznego oraz zwiększenia uprawnień pielęgniarek do kwalifikacji do szczepień przeciwko grypie u dorosłych – pobierz

– Odpowiedź z MZ w sprawie bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla personelu medycznego oraz zwiększenia uprawnień pielęgniarek do kwalifikacji do szczepień przeciwko grypie u dorosłych – pobierz

– Ankieta – uwarunkowania i dylematy pracy pielęgniarki w czasach koronawirusa – pobierz

– Odpowiedź ws. porodów rodzinnych – pobierz

– Notatka z konferencji online w sprawie wspólnej deklaracji wyboru świadczeniodawcy POZ z 29.05.2020r. – pobierz

– Pismo NRPiP do MZ w sprawie dodatkowego ubezpieczenia pielęgniarek i położnych – pobierz

– Odpowiedź z MZ w sprawie dodatkowego ubezpieczenia pielęgniarek i położnych – pobierz

– Pismo NRPiP do GIS – pobierz

– Pismo NRPiP w sprawie kształcenia podyplomowego – pobierz

– Odpowiedź w sprawie kształcenia podyplomowego – pobierz

– Pismo NRPiP do Marszałka Woj. Wielkopolskiego – pobierz

– Pismo NRPiP do Prezesa RM w sprawie Transgranicznych Pracowników Medycznych – pobierz

– Pismo NRPiP do Prezesa Rady Min. – pobierz

– Odpowiedź PRM – pobierz

– Pismo NRPiP do Prezes ZUS – pobierz

– Pismo NRPiP do MF – pobierz

– Odpowiedź z MF – pobierz

– Pismo NRPiP do MEN – pobierz

– Pismo do MZ w sprawie organizacji udzielania świadczeń w POZ – pobierz

– Pismo NRPiP w sprawie kwoty bazowej – pobierz

– Odpowiedź w sprawie kwoty bazowej – pobierz

– Pismo do MEN – pobierz

– Pismo NRPIP do Ministra Finansów – pobierz

– Pismo NRPIP do Prezesa Rady Ministrów – pobierz

– Pismo NRPIP do Ministra Zdrowia – pobierz

– Pismo do Przew. Komisji Budżetu i finansów w sprawie powołania do pracy przy zwalczaniu epidemii – pobierz

– Pismo do MZ w sprawie powołania do pracy przy zwalczaniu epidemii – pobierz

– Pismo NRPiP o utrzymanie w formie opłat jednostkowych wizyt patronażowych oraz wizyt edukacji przedporodowej – pobierz

– Pismo NRPi P do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – pobierz

– Odpowiedź MRPiPS – pobierz

– Pismo Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej – pobierz

– Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii PORADNIK – pobierz

– Pismo NRPiP do wojewodów PRACA PRZY ZWALCZANIU EPIDEMII – pobierz

– Pismo NRPiP do przewodniczących PRACA PRZY ZWALCZANIU EPIDEMII – pobierz

– Praca po przerwie w wykonywaniu zawodu – pobierz

– Opinia o dopuszczalności wykonywania świadczeń dla zawodu pielęgniarki przed zdaniem egzaminu przez studentów pielęgniarstwa – pobierz

– Pismo do MRPiPS w sprawie wysokości wynagrodzenia pracowników medycznych – pobierz

– Pismo do Prezesa NFZ w sprawie patronażu POZ – pobierz

– Opinia prawna dotycząca oddelegowywania pielęgniarek przez pracodawców do pracy w związku ze stanem epidemii do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem – pobierz

– Zespół Zarządzania Kryzysowego NRPiP – link